Kurumsal Hedeflerimiz;

‘ÇOKYAŞAR' marka algısını güçlendirmek.

Sektördeki rekabet gücümüzü arttırmak, markamızın en üst seviyede konumlandırmak için alanında yetkin, donanımlı, insan kaynağı ile modern teknolojileri kullanmak ve rekabet avantajı sağlamak.

Tüm iş fonksiyonlarımızda çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla sürdürülebilir, tutarlı ve güvene dayalı iş birliği içinde olmak.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG bünyesindeki markalarımızın büyümesini, bilinirliğini yaygınlaştırmak için hizmet ağını arttırmak ve genişletmek.

Entelektüel sermayemizi ve maddi kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak israfları ortadan kaldırmak.

Stratejik hedeflerimizi tüm süreç sahibi çalışanlarımız ile birlikte oluşturarak takip etmektir.

 

politikalar_kalite_politikasi.jpg

ÇOKYAŞAR HOLDİNG, gelecekte oluşabilecek müşteri beklentilerini bugünden karşılamayı hedefleyen stratejik kararlar ile hareket eder.

Ana hedefimiz yenilikçi ve özgün sitili ile insan sağlığına yararlı, çevreye uyumlu, üstün kalitede ürün ve hizmet sunumu ile müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamak. İş ortaklarımız ile iş birliğimizi güven çerçevesinde yerine getirmek ve bu yaklaşımla firmamızın rekabetçiliğini, markamızın geleceğini ve sektörde tercih edilebilirliğini garanti altına almayı amaçlar.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG, Ana stratejik hedeflere ulaşmak ve Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve standart uygulamalara ulaşması için kaynak ve iş gücü ayırmıştır.

Yönetim ekibimiz şirket kalite hedeflerine ve kurumumuz için faydalı yöntemleri belirlemede liderlik eder, çalışanlarımızı yönetim sistemlerinin uygulanmasına ve stratejik hedeflerimize ulaşmak için teşvik eder.

Tüm iş alanlarımızda yönetmelik, yasal gereklilikler ve ilgili standartlar referans alınarak; teknolojik alt yapı ve sürekli iyileştirme ile ürün ve hizmet sağlamayı taahhüt ederiz.

Sürekli iyileştirme metotları ile iş süreçlerimizi analiz eder, sürdürülebilir bir yapı sağlamak için çalışırız.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG, olarak çabamız müşterimizin memnuniyetini sağlamak, sektördeki uzmanlığımızı korumak, sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ederiz.

politikalar_is_sagiligi_ve_guvenligi.jpg

Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır, sağlıklı ve güvenli bir alanda çalışmak birincil önceliğimizdir.

İş Sağlığı Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmak,

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili risk ve fırsatlarımızı belirleyip, düzenli takip ederek sürekli iyileştirmek,

Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, taşeronlarımızı ve toplumu İş Sağlığı Güvenliği konularında iletişim ve eğitim faaliyetleri ile sürekli bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

Amacımız, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.

politikalar_cevre_politikasi.jpg

Ürün ve proseslerimizin neden olabileceği çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması bizim görevimizdir. Teknolojik alt yapı, proses iyileştirmeleri ile standartların ötesinde uygulamaları tüm süreçlerimizde kullanmayı hedef edinerek ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,

Çevre ile ilgili risk ve fırsatlarımızı belirleyip, düzenli takip ederek sürekli iyileştirmek,

Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,

Yeni teknolojileri takip ederek çevreye ve insan sağlığına en az zarar veren hammaddeleri kullanmak,

Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirleyerek gerekli tedbirleri almak, tasarımdan yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak,

Amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.

politikalar_enerji_politikasi.jpg

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri uygulamak,

Açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmak,

Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek,

ÇOKYAŞAR HOLDİNG, enerjiyi verimli kullanmak amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

politikalar_bilgi_guvenligi.jpg

ÇOKYAŞAR HOLDİNG olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması, Şirketimiz çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasının amacı: Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta bilgi teknolojileri altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan tedarikçilerini kapsamaktadır. Şirketimizde BGYS'nin kurulması süreci ile birlikte kapsam dâhilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla BGYS'nin kurum içinde canlı tutulması takip edilmektedir.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG kendisine, müşterilerine ve 3.taraf muhataplarına ait bilgileri korumak amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu bağlamda Şirketimiz standardın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

politikalar_sosyal_sorumluluk.jpg

Şirket sosyal sorumluluklarını yerine getirmek üzere, çevreyi, tüketiciyi ve kamu sağlığını korumaya yönelik düzenlemeler ile etik kurallara uyar. ÇOKYAŞAR HOLDİNG uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları dokümanlarına ve bu dokümanlarda dile getirilen ilkelere destek olur ve saygı gösterir. İrtikâp ve rüşvet de dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG hizmet aldığı yüklenici/taşeron firmalarda, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere, tüm yasal olmayan çalışma şekillerini reddeder.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG, işyerlerinde tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerlerinde uygulanan çocuk işgücü çalıştırma yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarla akdedilen iş sözleşmeleri Türkçe dilinde ve ayrıca yabancı çalışanların anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınmaz. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılmaz. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. ÇOKYAŞAR HOLDİNG kaçak işçi çalıştırmaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında Şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz

ÇOKYAŞAR HOLDİNG çalışanları olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma ve çevreye, Şirket itibarının korunmasına, sanatsal farkındalık yaratmaya karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz. Sorumluluklarımızda iç denetim sistematiği ile hareket ederiz.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG Etik İlkeleri'nin Şirketimizin her seviyesinde uygulanmasında tüm çalışanlarımıza güveniriz.

İş süreçlerimizde ve davranışlarımızda bütünsel bir yaklaşım sergiler, davranışlarımızın sonucunu bu yaklaşımla değerlendiririz.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG toplumdan elde ettiği kazanımları topluma geri vermeyi şirket kültürünün bir parçası olarak görür.  Soysal sorumluluk bilinciyle yaşadığımız topluma ve coğrafyaya değer katacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak sürdürülebilir projelerde yer alır ve destek sağlarız.

politikalar_insan_kaynaklari.jpg

Tüm çalışanlarımız geleceğimizi şekillendirecek yetenek olarak görür, gelişimlerini destekler ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları katılımcı bir iş ortamı yaratırız.

Çokyaşar HOLDİNG'te çalışanlara yapılan eğitim ve gelişim yatırımının, hem çalışanlar hem de şirketler için bir değer yaratması ve topluluğun ve şirketlerin stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır.

Kuruluş hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasını sağlar, performansı adil ve objektif olarak değerlendirir, daha yüksek performans göstermeleri için çalışanlarımızı destekleriz.

Çokyaşar Ailesi olarak günümüz toplumunda ve işletmelerinde başarının teknolojik kaynakları geliştirmekten çok insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olduğunun bilinciyle, İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinin her geçen gün geliştirilmesi ve daha etkili olması için çalışmaktayız.

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, pazar odaklı, girişimci, yenilikçi, zorlayıcı hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık ve katılımcı profile sahip bireyler için, çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG olarak "Değerlerimizi, aldığımız her kararın merkezine yerleştiriyoruz; çalışanlar, yöneticiler ve kurum olarak bunun sorumluluğunu bilinçli olarak taşıyoruz.''

Tüm iş ilişkileri ve süreçlerimizde dürüstlük ve şeffaflıkla, ilkeli, sorumlu ve gerçekçi şekilde hareket eder, bizden beklenen standartlara göre davranırız. Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde bu davranış prensibini benimser, bunun en üst düzeyde yaşama geçirilmesinde sorumluluk alır, tutarlı bir iş birliği sergileriz.

Bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösteririz

Faaliyetlerimizde, iş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda çalışanlarımız, müşterilerimiz, rakiplerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın bilgi gizliliğine ve özel bilgilerinin korunmasına önem veririz. Bize emanet edilen tüm bilgileri koruyacağımızı taahhüt ederiz.

Gizli ve özel bilgiler; Şirketimize rekabet açısından olumsuzluk yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, patent, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla imzalanan "gizlilik sözleşmeleri" çerçevesindeki bilgiler ile "Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikası" çerçevesinde tanımlanmış bilgileri kapsar.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG çalışanları gizlilik ilkesine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG çalışanları olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma ve çevreye, Şirket itibarının korunmasına, sanatsal farkındalık yaratmaya karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.  Sorumluluklarımızda iç denetim sistematiği ile hareket ederiz.

ÇOKYAŞAR HOLDİNG Etik İlkeleri'nin Şirketimizin her seviyesinde uygulanmasında tüm çalışanlarımıza güveniriz.

İş süreçlerimizde ve davranışlarımızda bütünsel bir yaklaşım sergiler, davranışlarımızın sonucunu bu yaklaşımla değerlendiririz.

politikalar_surdurulebilirlik.jpg

Tüm süreçlerimizde çevreye ve topluma saygı ilkesiyle hareket ederiz. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar veren kurum ve kişilerle çalışmayız. Çevreye saygılı bir Şirket olarak: hem kendi faaliyetlerinde hem de iş birliği yaptığı tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde, insan ve toplum sağlığını gözetmeyi çevreyi ve varlıklarımızı korumayı taahhüt ederiz.

Çalışmalarımızda, tüm mesleki, güvenlik ve sağlık yasalarına ve standartlarına uyarız.

Yatırım kararlarımızda çevre kirliliği ve doğal kaynakların konulmasının yaratacağı sonuçları göz önünde bulundururuz.

Çevre kaynaklarının korunması, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi konularda tüm çalışanlarımızı bilinçlendiririz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığımız topluma ve coğrafyaya değer katacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak sürdürülebilir projelerde yer alır ve destek sağlarız.

İlgili Ulusal ve Uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak, değişikliklerin güncelliğini takip etmek.

politikalar_bilgilendirme_seffaflik.jpg

ÇOKYAŞAR HOLDİNG toplumun bir paydaşı olarak web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında kamuoyu bilgilendirmesi yapmaktadır.

politikalar_inovasyon.jpg

İnovasyon çalışmalarımız ile yapılmayanı yapmayı hedefler ve sektörde geleceğimizi garanti altına alırız.